Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hello.Fika  en een client waarop Hello.Fika deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. Inspanningen schoonheidssalon
  1. De medewerkers van Hello.Fika zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
  3. De medewerkers van Hello.Fika  zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De medewerkers van Hello.Fika  zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 1. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Hello.Fika  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, berekent Hello.Fika  het gehele bedrag, voor de afgesproken behandeling door aan de cliënt. 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 5. Hello.Fika moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 1. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een digitale klantenkaart.
  3. Hello.Fika  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. Hello.Fika  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 2. Betaling
  1. Hello.Fika  vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. Tevens zijn de prijzen via de afspraakmodule beschikbaar via de homepage – onder Kies dienst(en) in te zien.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief  BTW.
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.
  5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
 1. Levering
  1. De producten van Hello.Fika  zijn enkel in de schoonheidssalon te verkrijgen. Ze zijn niet op bestelling leverbaar voor de cliënt.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Hello.Fika is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker Hello.Fika is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Hello.Fika  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 2. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Hello.Fika.
  2. Hello.Fika  moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Hello.Fika de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Hello.Fika  het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  5. Indien Hello.Fika  en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 1. Garantie
  1. Hello.Fika  geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
  3. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 2. Geheimhouding
  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 1. Specialisatie
  1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
  2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Hello.Fika.
  3. De medewerker van Hello.Fika  zorgt voor een digitale factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
  4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
  5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
  6. Hello.Fika is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 1. Beschadiging en/of diefstal
  1. Hello.Fika  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Hello.Fika meldt diefstal altijd bij de politie.
 1. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Hello.Fika het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Bij Hello.Fika  wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en pedicure.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialistenen richtlijnen van pedicuren
 1. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Hello.Fika en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Hello.Fika en zijn ook in de salon beschikbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15. Cadeaubonnen

 1. De informatie die bij een cadeaubon is afgegeven, bepaalt de geldigheidsduur ervan. Deze informatie vindt u terug op de bon of op de cadeaubon zelf. De cadeuabonnen van HELLO.FIKA zijn 1 jaar geldig. In sommige gevallen is een cadeaubon korter gedlig. Dit betreft actieweken waarin een cadeabon, gekocht met korting alleen uit te geven is in bepaalde maanden. Deze tijdsindicatie staat aangegeven op de uitgegeven cadeaubon.